Torghast Wing Unlock Schedule

  • November 24 (US) / 25 (EU) - Layers 1-3 unlocked;
  • December 8 (US) / 9 (EU) - Layers 4-6 unlocked;
  • December 15 (US) - 16 (EU) - Layers 7-8 unlocked.
3 Dec 2020